ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ » Cựu sinh viên
Thông tin cựu sinh viên Khoa Luật
Cập nhật ngày 13/09/2015
 
Để tạo nhịp cầu kết nối nhà trường - sinh viên, sinh viên - sinh viên có thông tin liên lạc với nhau khi cần thiết, Ban liên lạc Hội cựu sinh viên Khoa Luật rất mong anh chị em cựu sinh viên các khóa Khoa Luật - Đại học Cần Thơ cung cấp thông tin ( theo mẫu đăng ký thông tin).

yes  Mẫu đăng ký thông tin


 
- Danh sách cựu sinh viên K34
- Danh sách cựu sinh viên K33
- Danh sách cựu sinh viên K32
- Danh sách cựu sinh viên K31
- Danh sách cựu sinh viên K30
- Danh sách cựu sinh viên K29
- Danh sách cựu sinh viên K28
- Danh sách cựu sinh viên K27
- Danh sách cựu sinh viên K26
- Danh sách cựu sinh viên K25
- Danh sách cựu sinh viên K24
 

BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU SINH VIÊN

                               
stt Họ và tên   Email Số điện thoại Ghi chú
1          
2          
3          
4          
5