ĐÀO TẠO TỪ XA » TB-Từ xa
Phòng thi và Phòng học Lớp Từ xa tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 18-19/4/2015
Cập nhật ngày 17/04/2015
 
* Chiều ngày 19/4/2015 (13h30, chủ nhật), tại Phòng 207/C1 (Lớp  DC1332X2)
     Luật tài chính nhà nước

* Phòng học lớp LK1432X2 ngày 18-19/4/2015: P.105/A3

   (Luật hình sự phần chung; Luật hình sự phần riêng)

Các bài viết khác