CHÍNH QUY » Thông báo
Thông báo liên quan điến điểm M các học phần AV, tin học, GDQP, GDTC học kỳ 2 năm học 2016-2017
Cập nhật ngày 22/05/2017
Sinh viên chưa nộp chứng chỉ để miễn cấc học phần Anh văn, tin học, GDQP, GDTC đề nghị bổ sung cho cô Thy, Giáo vụ Khoa từ nay đến hết thứ năm 25/5/2017. Sau thời gian này Khoa sẽ không chịu trách nhiệm về việc bổ sung chậm trễ của các bạn được xét tốt nghiệp trong đợt này.
Hồ sơ gồm có:
1. Đơn xin công nhận điểm M (mẫu trên website của Khoa)
2. Bằng chính và bằng photo không cần công chứng
Lưu ý: Tin học căn bản chỉ nhận chứng chỉ A
Các bài viết khác