CHÍNH QUY » Thông báo
Quyết định sô 5624 /QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 10 năm 2014
Cập nhật ngày 03/12/2014
Về việc Qui định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính qui.
 
Các bài viết khác