CHÍNH QUY » Chương trình đào tạo
Các học phần từ khóa 33 đến khóa 35 và các học phần từ khóa 36 đến khóa 39 tương đương với các học phần khóa 40
Cập nhật ngày 30/05/2016
Các học phần từ khóa 33 đến khóa 35 và các  học phần từ khóa 36 đến khóa 39 tương đương với các học phần khóa 40 (xem chương trình tương đương)
Các bài viết khác