BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2021

(Học kỳ 2 NH 2020-2021: từ 01/2021 đến 06/2021)

Đơn vị: Khoa Luật

Stt

Họ tên

MSCB

Tên BCKH

Nội dung chính BCKH

Số người dự

Xếp loại

1

Cao Nhất Linh

001428

Xử lý các hợp đồng, giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong pháp luật về phá sản

Trình bày các quy định của pháp luật về xử lý các hợp đồng, giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong pháp luật về phá sản. Cụ thể là Luật phá sản năm 2014. Trên cở sở đó, thảo luận những bất cập và hướng hoàn thiện các quy định liên quan

30

B

2

Kim Oanh Na

001202

Quản lý việc qua lại tại khu vực biên giới quốc gia

Trình bày và phân tích quy chế pháp lý về khu vực biên giới quốc gia, tập trung về kiểm soát y tế khu vực biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đưa ra nhận xét và giải pháp đề xuất

60

B

3

Nguyễn Mai Hân

001697

Hành vi lôi kéo khách hàng bất chính theo quy định pháp luật cạnh tranh

Trình bày và phân tích quy định pháp luật về các hành vi lôi kéo khách hàng bất chính

Trình tự thủ tục xử lý hành vi lôi kéo khách hàng bất chính

Thực trạng về hành vi lôi kéo khách hàng bất chính.

Nhận xét và đánh giá những điểm tích cực cũng như bất cập, hạn chế trong quy định pháp luật điều chỉnh hành vi lôi kéo khách hàng bất chính.

50

B

4

Võ Hoàng Yến

001715

Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Phân tích tính cần thiết của sự thay đổi, những sự thay đổi trong quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, những điểm mới ghi nhận trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

40

B

5

Phạm Mai Phương

002017

Quy định pháp luật về chào bán riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp - một số hạn chế và đề xuất hoàn thiện

Tác giả trình bày, phân tích thực trạng pháp luật về chào bán riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp, nhất là những điểm bất cập trong các quy định của pháp luật về hoạt động chào bán riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp, và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện, góp phần giúp cho việc phát hành chứng khoán thực sự là một kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp, tạo thêm nhiều hàng hóa cho thị trường chứng khoán và bảo vệ quyền lợi của những nhà đầu tư mua trái phiếu này

50

B

6

Đoàn Nguyễn Phú Cường

002287

Tính bất dự liệu trong việc thực hiện hợp đồng theo pháp luật Pháp, Đức, Anh - đối chiếu với quy định tương đồng trong luật dân sự Việt Nam

Sau khi giao kết hợp đồng, có những tình tiết được xảy đến, tuy hiển nhiên không ngăn cản con nợ thi hành cung khoản đã hứa, và vậy nên, không dẫn đến bất khả kháng, nhưng làm phức tạp đáng kể việc thi hành, hoặc tạo nên việc thi hành này tỏ ra vô dụng.  Ví dụ của điều này là khi, sau khi giao kết hợp đồng, mới rõ là việc giao hàng được bán hoặc thực hiện công trình đã hứa sẽ rất tốn kém chi phí nhiều hơn dự kiến ban đầu, hoặc trong trường hợp, phá giá đồng tiền, sau khi giao kết hợp đồng, bởi tiền tệ này giao dịch được thi hành.

Vậy, Theo điều kiện nào bị đơn được miễn trừ, toàn bộ hoặc một phần, trách nhiệm hợp đồng của mình khi việc thi hành cung khoản trở nên khó khăn hơn vì lý do xuất hiện các tình tiết đặc biệt về sau. Các trật tự pháp lý lục địa, như các bộ pháp điển quốc tế, đã dự kiến một phạm trù đặc thù đối với kiểu trường hợp này. Ở Pháp, điều này gọi là bất tiên liệu “imprévision”, Ở Ý eccessiva onerosità, ở Đức Störung der Geschäftsgrundlage và ở Hà Lan onvoorziene omstandigheden. Đôi khi, khái niệm clausula rebus sic stantibus được dẫn chiếu đến và ở Đan mạch và Thụy Điển- người ta cũng nói rằng các điều kiện của hợp đồng đã biến mất.

Theo Common Law, nếu thi hành cung khoản trở nên khó khăn hơn sau khi giao kết hợp đồng, học thuyết frustration có khuynh hướng được áp dụng. Tuy nhiên, như sẽ được chứng minh phần sau học thuyết này cũng tác động trong trường hợp bị đơn khẳng định cung khoản được trở nên không khả dĩ (không thể) vì lý do xảy đến các tình tiết về sau.

40

B

7

Võ Thị Bảo Trâm

002562

Các loại trợ cấp cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Trình bày khái quát về hợp đồng lao động và các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Phân tích hậu quả pháp lý khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Phân tích các loại trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thể nhận và mối quan hệ giữa các loại trợ cấp.

Đưa ra các ví dụ thực tiễn và nêu lên các vấn đề pháp lý còn bất cập.

Thảo luận các vấn đề pháp lý liên quan.

80

B

8

Trần Vang Phủ, Khoa Luật

 

Điều kiện chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

Điều kiện thực hiện dự án nhà ở xã hội.Thủ tục chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Bất cập trong quy định pháp luật hiện hành và kiến nghị hoàn thiện

50 sin viên

B

9

Diệp Thành Nguyên

Khoa Luật

 

Tiền lương và lương hưu của viên chức giáo dục
áp dụng từ năm 2021

Tiền lương của viên chức giáo dục áp dụng từ năm 2021 có so sánh với tiền lương áp dụng từ 2020 về trước

Lương hưu của viên chức giáo dục áp dụng từ năm 2021 có so sánh với tiền lương áp dụng từ 2020 về trước

50 sinh viên luật và 02 chuyên viên Văn phòng Khoa

B

10

TS. Nguyễn Thị Bảo Anh

BM. Luật Tư Pháp, Khoa Luật

002800

So sánh chế định ly hôn giữa Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

Khái niệm ly hôn

Căn cứ lý hôn

So sánh một số quy định làm căn cứ ly hôn giữa Việt Nam với Mỹ, Nam Hàn, Nam Phi

60

B

11

ThS. Trần Khắc Qui, BM. Luật Tư Pháp, Khoa Luật

002285

Quyền và nghĩa vụ của bên được nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo pháp luật hôn nhân và gia đình

Làm rõ cơ sở lý luận, quy định về quyền và nghĩa vụ của bên được nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo pháp luật hôn nhân và gia đình;

Phân tích bất cập của pháp luật hôn nhân và gia đình về quyền và nghĩa vụ của bên được nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về quyền và nghĩa vụ của bên được nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bên được nhờ mang thai hộ.

60

B

12

ThS. Nguyễn Chí Hiếu, BM. Luật Tư pháp, Khoa Luật

002088

Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp Bắt người phạm tội quả tang trong tố tụng hình sự.

Phân tích quy định pháp luật về bắt người phạm tội quả tang trong tố tụng hình sự.

Làm rõ những điểm tồn tại, bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

60

B

13

ThS. Nguyễn Văn Khuê, BM Luật tư pháp, Khoa Luât

002284

Quy định pháp luật dân sự về điều kiện có hiệu lực của di chúc

Sinh viên nắm vững được các quy định pháp luật dân sự về điều kiện có hiệu lực của di chúc; điều kiện về chủ thể lập di chúc; đối với di chúc bằng văn bản; đối với di chúc miệng.Từ những quy định của pháp luật dân sự về chủ thể lập di chúc, nội dung của di chúc, hình thức của di chúc… người học vận dụng vào thực tế để phân tích các bản án dân sự về di chúc bị vô hiệu do vi phạm về hình thức, nội dung, chủ thể lập di chúc. Qua nghiên cứu và phân tích các quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực của di chúc người học có thể vận dụng kiến thức pháp luật về thừa kế, tư vấn cho người thân, gia đình và cộng đồng nắm được kiến thức pháp lí cơ bản khi lập di chúc.

 

50

B

14

ThS. Trương Thanh Hùng, BM. Luật Tư pháp, Khoa Luật

001716

Thủ tục hòa giải, đối thoại tại Tòa án

 

Trình bày các nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Hệ quả pháp lý của hòa giải, đối thoại tại Tòa. Từ việc phân tích các nội dung về hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tác giả so sánh với các thủ tục hòa giải ngoài Tòa án và Hòa giải trong tố tụng dân sự để thấy rõ những ưu điểm của Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án.

Thảo luận và trao đổi một số kỹ năng cần thiết khi xin việc.

khoảng 30

B

15

ThS. Trần Hồng Ca, BM. Luật Tư pháp, Khoa Luật

002493

Hòa giải thoả thuận trong vụ án hình sự

 

Khái quát hòa giải thoả thuận trong vụ án hình sự

Các quy định liên quan đến hòa giải, thỏa thuận trong vụ án hình sự trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự

Kết luận

 

60

B

 

Số lượt truy cập

459841

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn