TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA LUẬT                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------                                                              -------------------------------

THÔNG TIN LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
(TRỰC TUYẾN)

 

1. Chuyên ngành: Luật kinh tế. Mã ngành: 8380107
2. Thời gian: 13h30 – 17h30 các ngày 17 tháng 9/2021 (Lịch và danh sách đính kèm)
3. Địa điểm: Phòng 201/KL (Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ)
4. Thành phần tham dự: Thành viên hội đồng, cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, các học viên bảo vệ và các cá nhân có quan tâm.
5. Cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến: Học viên mở Camera và đeo tai nghe trong suốt quá trình bảo vệ.
6. Phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến trước buổi bảo vệ:
- Zoom Meeting
- ID: 385 110 5130
- Passcode: 12092021
- Link: https://us02web.zoom.us/j/3851105130?pwd=em53ZmZDWGFNQ1VXN0RzM3dSQ09Cdz09

7. Background buổi bảo vệ trực tuyến:


 Chú ý:
 

- Background: File đính kèm

Thông báo mới

Số lượt truy cập

439069

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn