THÔNG TIN CHUNG » Ban Chủ Nhiệm Khoa
Ban Chủ Nhiệm Khoa
Cập nhật ngày 03/10/2014

1. TRƯỞNG KHOA

GVC. TS. Lê Thị Nguyệt Châu
Phụ trách chung, tổ chức, tài chính, hợp tác quốc tế, đào tạo cao học.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Email: nguyetchau@ctu.edu.vn
 

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. Phan Trung Hiền
Phụ trách đào tạo từ xa, vừa làm vừa học, nghiên cứu khoa học và phong trào đoàn thanh niên
Địa chỉ: Khu II,đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Email: pthien@ctu.edu.vn
 

3. PHÓ TRƯỞNG KHOA

Ths. Diệp Thành Nguyên
Phụ trách đào tạo chính qui, thiết bị, thư viện.
Địa chỉ: Khu II,đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Email: dtnguyen@ctu.edu.vn