NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ÂN PHẨM » Đề Tài nghiên cứu
DANH MỤC ĐỀ TÀI, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Cập nhật ngày 03/10/2014
TÊN ĐỀ TÀI
CẤP
TÊN TÁC GIẢ
NĂM
 Phòng ngừa và hạn chế những rủi ro trong tố tụng quốc tế đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thương mại quốc tế
Bộ
 Dư Ngọc Bích
2009
 Tình hình vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp phòng chống
Bộ
 Phạm Văn Beo
2008
 Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động cho thuê đất của Nhà nước với các chủ đầu tư  
Trường
 Nguyễn Thị Thanh Xuân
2008
 Mối quan hệ giữa quyền công dân và quyền con người
Trường
 Huỳnh Thị Nam Hải
2007
 Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Trường
 Nguyễn Thị Thanh Nga
2007
 Đề xuất cơ chế bảo hiến trong luật Việt Nam
Trường
 Đinh Thanh Phương
2007
 Thực trạng và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật của người dân một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
Trường
 Lê Minh Trung
2006
 Thực trạng việc áp dụng cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chứ, công dân tại các phường trên địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thuỷ
Trường
 Võ Thị Hữu Hạnh
2006
 Vai trò của các quy phạm xã hội (tập quán, đạo đức, tôn giáo)trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật
Trường
 Nguyễn Huy Cường
2006
 Chế độ pháp lý về thương phiếu trong luật thương mại Việt Nam
Trường
 Nguyễn Thị Kim Ngân
2006
 Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam
 
 Phạm Văn Beo
2006
 Vai trò của Tòa Hành chính trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
Trường
 Diệp Thành Nguyên
2006
 Tình trạng xây dựng trái phép nhà ở riêng lẻ - thực trạng và giải pháp
 
 Nguyễn Văn Hậu
2005
 Vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp
Trường
 
2004
 Chấm dứt hợp đồng lao động: lý luận và thực tiễn
Trường
 Diệp Thành Nguyên
2003
Hoàn thiện cơ chế và chính sách thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long 
Trường
 Dương Kim Thế Nguyên
2002
- Vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Đồng bằng sông Cửu Long, các vướng mắc, đề xuất hoàn thiện
 
Ts. Bùi Quang Nhơn
2002
- Phương pháp phân tích luật viết, áp dụng trong nghiên cứu và giảng dạy tại các trường luật ở Việt Nam.
 
Ts. Nguyễn Ngọc Điện
2001
 Quyền sở hữu công nghiệp tại trường Đại học Cần Thơ
Bộ
Ts. Bùi Quang Nhơn
2000
 Quy chế dân chủ tại trường Đại học Cần Thơ
Bộ
Ts. Bùi Quang Nhơn
2000
Quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn trong trường Đại học Cần Thơ
Bộ
Ts. Bùi Quang Nhơn
2000