VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Phòng học cho các lớp vừa làm vừa học từ 04-10/01/2016
Cập nhật ngày 06/01/2016
T 04/01-10/01 P.101/A3 P.102/A3 P.103/A3 P.104/A3 P.105/A3 P.106/A3 P.112/A3
S2              
C2              
T2 DC15V1H1   DC1432N1 DC1432Q1 DC1232N1    
S3             DC1332M1
C3             DC1332M1
T3 DC15V1H1 DC1432Q2 DC1432N1 DC1432Q1 DC1232N1 DC1332N1  
S4             DC1332M1
C4             DC1332M1
T4 DC15V1H1 DC1432Q2 DC1432N1 DC1432Q1 DC1232N1    
S5             DC1532M1
C5             DC1532M1
T5 DC15V1H1 DC1432Q2 DC1432N1   DC1232N1    
S6             DC1532M1
C6             DC1532M1
T6 DC15V1H1 DC1432Q2 .        
S7             DC1532M1
C7             DC1532M1
T7   DC1432Q2          
S8 DC15V1H1 DC1432Q2   DC1532H1      
C8 DC15V1H1 DC1432Q2   DC1532H1      
T8              
Các bài viết khác