ĐÀO TẠO TỪ XA » TB-Từ xa
Phòng học và phòng thi lớp từ xa
Cập nhật ngày 27/11/2015

1) DC1232X1: P.115/A3

- Sáng 28/11/2015: Bảo đảm nghĩa vụ

2) DC1332X1: P.116/A3

- Sáng + Chiều 29/11/2015: Luật tố tụng dân sự

3) DC1332X2: P.116/A3

- Sáng + Chiều 28/11/2015: Pháp lật về HĐ trong HĐKD

4) LK1432X2: P.105/A3: Sáng 29/11/2015 (Thi)

- Luật Lao động

- Luật tố tụng dân sự

Các bài viết khác