SAU ĐẠI HỌC » Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo cao học
Cập nhật ngày 25/06/2017
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã ngành: 60380107
 
Tổng số tín chỉ: 60 TC
Thời gian đào tạo: 2 năm
TT
Mã số HP
Tên học phần
Số tín chỉ
Bắt buộc
Tự chọn
Số
tiết
LT
Số
tiết
TH
HP tiên quyết
HK dự kiến
 
Phần kiến thức chung
1
ML606
4
X
 
60
 
 
I,II
2
KL601
2
X
 
30
 
 
I,II
3
 
Ngoại ngữ
Học viên tự học đạt chứng nhận B1 theo khung chuẩn chung Châu Âu
       Cộng: 6 TC (Bắt buộc 6TC)
Phần kiến thức cơ sở
4
KL602
3
X
 
45
 
 
I,II
5
KL603
2
X
 
30
 
 
I,II
6
KLK609
2
X
 
30
 
 
I,II
7
KLK601
2
X
 
30
 
 
I,II
8
KL605
2
X
 
30
 
 
I,II
9
KL606
2
 
X
30
 
 
I,II
10
KL607
2
 
X
30
 
 
I,II
11
KT660
2
 
X
30
 
 
I,II
       Cộng: 15 TC (Bắt buộc 11TC; Tự chọn: 04 TC)
Phần kiến thức chuyên ngành
12
KLK602
3
X
 
30
 
 
I,II
13
KL611
2
X
 
30
 
 
I,II
14
KL612
2
X
 
30
 
 
I,II
15
KL604
2
X
 
30
 
 
I,II
16
KL613
2
X
 
30
 
 
I,II
17
KL618
2
X
 
30
 
 
I,II
18
KLK610
3
X
 
45
 
 
I,II
19
KLK603
2
X
 
20
20
 
I,II
20
KLK604
2
X
 
20
20
 
I,II
Các học phần tự chọn chung (Chọn 7TC)
21
KLK605
2
 
X
30
 
 
I,II
22
KL619
2
 
X
30
 
 
I,II
23
KL621
2
 
X
30
 
 
I,II
24
KLK606
2
 
X
20
20
 
I,II
25
KLK607
2
 
X
20
20
 
I,II
26
KLK608
1
 
X
10
10
 
I,II
Các học phần tự chọn định hướng (chọn 4 TC)
27
 KL610
2
 
x
30
 
 
I,II
28
KL614
2
 
X
30
 
 
I,II
29
KL615
2
 
x
30
 
 
I,II
30
KL616
2
 
x
30
 
 
I,II
31
KL620
2
 
x
30
 
 
I,II
       Cộng: 31 TC (Bắt buộc: 20 TC; Tự chọn: 11TC)
 
Phần luận văn tốt nghiệp
32
KL900
Luận văn tốt nghiệp
10
x
 
 
 
 
I,II
 
 
Tổng cộng
60
45
15
 
 
 
 
 
Ngày …. tháng ….. năm 2015
 
         BAN GIÁM HIỆU               HỘI ĐỒNG KH-ĐT                           KHOA LUẬT
           HIỆU TRƯỞNG                        CHỦ TỊCH                               TRƯỞNG KHOA