CHÍNH QUY » Thông báo
Về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên
Cập nhật ngày 14/01/2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG CÔNG TÁC SINHVIÊN                      Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
 
       
   
     
 
 
 

   Số:   05 / CTSV                                         Cần Thơ, ngày  09  tháng    01    năm  2015
Về việc kiểm tra thông tin
    học tập của sinh viên
 
 
                            Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
                                                                                                                                                             
            Căn cứ Quy định về Công tác học vụ, được ban hành kèm theo Quyết định số 2736/ĐHCT-ĐT ngày 11/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ và kết quả học tập học kỳ 1, 2014-2015, Phòng Công tác Sinh viên xin gửi đến đơn vị Danh sách sinh viên dự kiến như sau:
1.Danh sách 1 – Sinh viên bị cảnh báo học vụ: Sinh viên có kết quả học tập kém trong học kỳ 1, năm học 2014-2015 (Điểm trung bình học kỳ <0.80). Nếu không cải thiện kết quả học tập trong học kỳ 2, năm học 2014-2015 (Điểm trung bình học kỳ <1.00) sẽ bị buộc thôi học vì lý do học lực kém. Sinh viên thuộc danh sách 1 phải liên hệ CVHT tư vấn về kết quả đăng ký học phần và đến trực tiếp Phòng Đào tạo để xóa bớt học phần trong học kỳ 2, năm học 2014-2015 còn lại tối đa 14 tín chỉ (theo khoản 4, Điều 13, Quy định về công tác học vụ)trước ngày 16/01/2015;
 2. Danh sách 2 - Sinh viên có kết quả học tập kém 02 học kỳ bị buộc thôi học: Sinh viên đã bị cảnh báo học vụ ở học kỳ 2, năm học 2013-2014  vẫn có kết quả học tập kém (điểm trung bình học kỳ <1.00) trong học kỳ 1, năm học 2014-2015. Sinh viên thuộc danh sách 2 nếu có nguyện vọng tiếp tục học ở trình độ đào tạo thấp hơn, đề nghị làm thủ tục chuyển Trường (hoặc chuyển hệ đào tạo) trước ngày 30/01/2015;

( xem Danh sách 1, 2 kèm theo)

             Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm có biện pháp nhắc nhở, hỗ trợ sinh viên bị cảnh báo học vụ (Danh sách 1); rà soát kiểm tra lại thông tin Danh sách 2; các thông tin liên quan xin phản hồi về Phòng Công tác Sinh viênbằng văn bản hạn cuối là ngày 02/02/2015.
Sau thời gian nêu trên, Phòng Công tác Sinh viên sẽ lập quyết định trình Ban Giám hiệu xóa tên sinh viên thuộc danh sách 2, và thông báo cảnh báo học vụ đối với SV có tên trong danh sách 1.  
            Kính chào trân trọng./.
                                                                                                    Trưởng phòng
 
Nơi nhận:
- Như trên;                                                                                           (Đã ký)
- Lưu VT, P.CTSV.                                         
 
                                                                                                  Nguyễn Thanh Tường
 
 
 
 
Các bài viết khác