CHÍNH QUY » Thông báo
Thông báo liên quan đến thời gian sinh hoạt đầu khóa năm học 2017-2018
Cập nhật ngày 12/07/2017
Quản lý sinh viên xin thông báo ngắn gọn cho sinh viên các khóa về thời gian sinh hoạt đầu khóa, cụ thể:
- Khóa cũ:
Thời gian: Tối 28/7/2017, thứ sáu 18h30
Địa điểm: Hội trường lớn khu 2
- Khóa 43 (khóa mới):
Thời gian: Cả ngày 31/9/2017, chủ nhật (sáng: 7h30, chiều: 13h30)
Địa điểm: Hội trường lớn khu 2
QLSV sẽ thực hiện điểm danh sinh viên vào đầu giờ và thu phiếu vào cuối giờ các buổi sinh hoạt. Đề nghị BCS lớp thông báo và đôn đốc các bạn tham dự đầy đủ. Sinh viên vắng sẽ bị trừ điểm rèn luyện vào học kỳ 1 năm học 2017-2018).
Các bài viết khác