CHÍNH QUY » Thông báo
Thông báo đến nhận Quyết định tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2014-2015
Cập nhật ngày 28/01/2015
Đã có quyết định tốt nghiệp cá nhân của học kỳ 1 năm học 2014-2015 đề nghị sinh viên liên hệ văn phòng Khoa để nhận.
Lưu ý: Sinh viên liên hệ tầng 1 TT. Học liệu để làm thanh toán ra trường và cô Hoàng Lâm - Thư viện Khoa để xin xác nhận không nợ sách thư viện mới đủ điều kiện để nhận quyết định tốt nghiệp.
Chỉ được nhận thay các giấy tờ tốt nghiệp cá nhân tại văn phòng Khoa nếu có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan chức năng.
Các bài viết khác