CHÍNH QUY » Thông báo
Thời khóa biểu và những thông báo của Tân sinh viên khóa 42
Cập nhật ngày 15/08/2016
STT
Mã số lớp
Tên lớp
Cán bộ phụ trách
MSCB
Địa chỉ email
Số ĐT
1
LK1632A1
Luật 01
Nguyễn Thị Cẩm Hồng
2591
camhong@ctu.edu.vn
0907 010 990
2
LK1632A2
Luật 02
Võ Nguyên Hoàng Phúc
2691
0907 892 691
3
LK1632A3
Luật 03
Trương Thanh Hùng
1716
0988 226 373
4
LK1632A4
Luật 04
Nguyễn Thị Mỹ Linh
2219
0917 723 853
Sinh viên xem thông báo tại đây
Các bài viết khác