CHÍNH QUY » Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo các khóa
Cập nhật ngày 16/01/2015
Chương trình đào tạo Khóa 40 http://www.ctu.edu.vn/program.php?mn=5&pr=dh
Chương trình đào tạo Khóa 36 đến 39 http://www.ctu.edu.vn/program.php?mn=5&pr=dhk36
Chương trình đào tạo Khóa 33 đến 35 http://www.ctu.edu.vn/program.php?mn=5&pr=dhk35