CÁC ĐƠN VỊ » Thư viện » TB-Thư viện
Danh mục sách mới tháng 8/2017
Cập nhật ngày 01/08/2017
                                                           
DANH MỤC SÁCH MỚI
Nhận ngày: 07-08-2017
       
STT Nhan đề SL Vị trí trên kệ sách
1 Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2013 1 342.9597/B312
2 Contemporary business law 1 346.7307/C515
3 Cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước của các cơ quan Nhà nước ở Việt Nam 2 352.35/C460
4 Cuộc sống và pháp luật 2 342.597/C514
5 How does law protect in war? 1 341/S252/Vol.1-P.1
6 How does law protect in war? 1 341/S252/Vol.2-P.2
7 How does law protect in war? 1 341/S252/Vol.3-P.2
8 Luật hình Triều Lê : 2 345.597/L304
9 Một số vấn đề lý luận Nhà nước và pháp luật : 2 342.597/M458
10 Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh 1 335.4346/R551
11 Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước : 1 351.597/M125/P.2
12 Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước : 1 351.597/M125/P.3
13 Văn kiện Đại hội XII và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 320.531/V115
Các bài viết khác